©Society for Applied Anthropology 

P.O. Box 2436 • Oklahoma City, OK 73101 • 405.843.5113 • info@appliedanthro.org